Política de privacitat

La present Política de Privacitat regula el tractament que fa CLARET DISTRIBUCIÓ (en endavant “DISTRIBUCIÓ”) de les dades personals que els usuaris puguin proporcionar a través del lloc web www.distribuidora.claret.cat. D’acord amb aquesta Política, DISTRIBUCIÓ es compromet a respectar la privacitat d’aquestes dades i a tractar-les amb absoluta i estricta confidencialitat.

1.- Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides per mitjà del lloc web www.distribuidora.claret.cat és:

EDITORIAL CLARET, S.L.U.
C/ Sicília, 410
08025 Barcelona

2.- Dades que tractem:

Informació proporcionada per vostè: Recopilem informació personal proporcionada per vostè a través dels formularis de la nostra pàgina web o per correu electrònic, quan sol·licita informació, compra els nostres productes o utilitza els nostres serveis, o es subscriu a les nostres publicacions i/o butlletins. La informació que podem recopilar a través d'aquests mitjans consisteix en:

 • Dades de contacte, com per exemple el seu nom, adreça, telèfon o correu electrònic i CIF/NIF/NIE;
 • Credencials d'accés, com el nom d'usuari i contrasenya creats al registrar el seu compte a l'àrea d'usuari de les nostres pàgines web;
 • Informació sobre els mitjans de pagament utilitzats en les transaccions comercials, com per exemple el nombre de la seva targeta de crèdit o el seu compte bancari;
 • Informació sobre les comandes realitzades, inclosos els productes o serveis adquirits, les dades de les persones de contacte o adreces de lliurament;
 • Informació necessària per al compliment de les nostres obligacions comptables i fiscals, com per exemple el seu número d'identificació fiscal;
 • Contingut dels missatges que ens envia a través de comunicacions voluntàries, mitjançant el formulari de contacte.

Aquestes dades es subministren de forma voluntària per l’usuari i essent informat del tractament que se'n fa i de la seva finalitat. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç, essent aquest l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a DISTRIBUCIÓ o a tercers. DISTRIBUCIÓ es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Finalitats del tractament

Les dades subministrades a DISTRIBUCIÓ pels diferents mitjans habilitats en la web www.distribuidora.claret.cat es tracten amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva relació comercial amb nosaltres pel que fa als productes o serveis oferts i / o adquirits, en concret, acceptar i tramitar les comandes, i dur a terme les tasques de lliurament i facturació dels productes adquirits.
 • Enviar-li el nostre butlletí electrònic (“Newsletter”);
 • Gestionar la seva inscripció com a soci a “Club Claret”, aplicar-li els avantatges, descomptes i promocions que atorga la condició de soci i enviar-li comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) sobre les novetats, ofertes, promocions i activitats de la llibreria;
 • Gestionar i, en el seu cas, atendre les sol·licituds d'informació, suggereixes o peticions que ens fa arribar a través del formulari de contacte;
 • Proporcionar accés a les àrees de client d'accés restringit amb contrasenya;
 • Conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc; i
 • Mantenir la seguretat i integritat dels nostres sistemes informàtics.

4.- Base legal per al tractament de les dades:

La base legal per al tractament de les seves dades és:

Execució d'obligacions contractuals.- Tractem les dades personals que ens proporciona en tramitar les seves comandes o sol·licitar informació sobre els nostres productes o serveis per a complir les nostres obligacions contractuals i pre-contractuals.
Obligació legal.- Tractem les dades personals relatives a aspectes comptables i fiscals per a complir amb la normativa aplicable en tot moment en matèria fiscal i comptable.
Interès legítim.- Tractem les seves dades en base als nostres interessos legítims quan són necessaris per mantenir el funcionament dels nostres sistemes i les nostres pàgines web, per a verificar la identitat dels usuaris web, per a prestar-li serveis de suport, o per a millorar els nostres productes i serveis.
Consentiment.- Per a la subscripció a butlletins d’informació i publicacions periòdiques, així com per a atendre les sol·licituds d'informació, suggereixes o peticions que ens faci arribar a través del formulari de contacte, la base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat en el moment d’enviar el formulari de subscripció o contacte. Atès que l’enviament d’aquests formularis té caràcter voluntari, l'usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la forma i en els termes establerts a l’apartat 7 d’aquesta Política.

DISTRIBUCIÓ adoptarà les accions necessàries per tal de garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i processi dels interessats siguin tractades de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l'ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat.

5.- Cessió a tercers

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre al lloc web www.distribuidora.claret.cat no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a DISTRIBUCIÓ, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment. Les comunicacions de dades es faran sempre a territoris dins l’Espai Econòmic Europeu.

En concret, podrem comunicar les seves dades a altres companyies que realitzen serveis en el nostre nom, com, per exemple, serveis de transport, serveis de pagament, suport tècnic del lloc web o allotjament de dades. Els nostres proveïdors de serveis no estan autoritzats a compartir ni utilitzar les dades personals que posem a la seva disposició per a finalitats diferents a aquelles per a les quals contractem els seus serveis.

També podrem revelar les seves dades en resposta a sol·licituds o requeriments amb base legal provinents de les diferents administracions o autoritats, com ara citacions o requeriments judicials o administratius, o quan creiem de bona fe que la divulgació és necessària per a protegir els nostres drets, protegir la seva seguretat o la seguretat d'altres, o investigar un frau.

Fora d'aquests casos, no cedirem les seves dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal o vostè presti el seu consentiment.

6.- Termini de conservació de les dades

Les dades personals dels usuaris es conservaran durant el termini establert legalment o, cas que no hi hagi un termini específic, pel temps necessari per a dur a terme el tràmit o servei sol·licitat i mentre aquest estigui vigent. Un cop transcorregut aquest termini, les dades es suprimiran, a no ser que siguin necessàries per a l’exercici dels drets de reclamació i defensa, cas en el qual es conservaran degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les accions legals aplicables.

7.- Seguretat de les dades

DISTRIBUCIÓ té implementades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la privacitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal, en especial per evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Per a la utilització de determinades prestacions o serveis oferts a través dels nostres llocs web pot ser necessària la creació d'un compte i la configuració d'una clau d’accés. En aquest cas, és la seva responsabilitat mantenir la confidencialitat de les claus d’accés. Considerarem que qualsevol persona que accedeixi al seu compte amb la clau d’accés està autoritzada a fer-ho i no ens farem responsables dels accessos no autoritzats ni dels possibles perjudicis ocasionats que aquests li puguin ocasionar. En cas que vostè tingui coneixement d'un ús il·legítim del compte i la clau d’accés, o de qualsevol altre problema relatiu a la seguretat del compte, haurà de canviar la clau d’accés i informar-nos-en de forma immediata.

8.- Drets dels usuaris

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els següents:

Accés: Dret a sol·licitar quines dades personals tractem sobre la seva persona, quin ús en fem i a obtenir una copia d’aquestes dades.
Rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Supressió: dret a sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
Limitació del tractament: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin tractades només per necessitats legals.
Oposició: Dret a oposar-se a un o diversos tractaments concrets de les seves dades.
Portabilitat: Dret a que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.
Aquests drets poden ser exercits tant per l’usuari com pel seu representant, dirigint-se per escrit a C/ Sicília, 410, 08025 Barcelona.

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

Pel què fa a les persones que han prestat el seu consentiment a la recepció de butlletins o subscripcions periòdiques, poden revocar el consentiment prestat per correu electrònic a “protecciodades@claret.cat”.

Així mateix, si l’usuari considera que no s’ha atès l’exercici dels seus drets, o bé que DISTRIBUCIÓ ha incomplert la normativa de protecció de dades, pot presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).